Feather/Fern Kimono

Height 151/2"
impressed slab construction
metallic oxides
glaze